0901325489

Sản phẩm lọc Đông Châu

Túi lọc chất lỏng và Bình lọc túi. Giấy lọc, vải lọc và Bông lọc. Lõi lọc và bình lọc lõi lọc chất lỏng. Giấy lọc chất lỏng công nghiệp và phòng thí nghiệm

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp sản phẩm lọc của Universal, FSI, 3M, Graver, Aqua, CSM, Dow, Pall, Purolite...Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189